Vad är värdefull Intellectual Property?

Det har gått 16 år sedan jag formulerade tanken att det är i betraktarens ögon som Intellectual Property får ett värde. Det var i samband med att jag skrev en artikel i tidskriften Trademark-, Patent- och Copyright World som jag först uttryckte mina slutsatser med stor entusiasm och glädje. Kärnan i artikeln var just att du måste förstå vem betraktaren är och vad den personen letar efter för att kunna sätta ett värde på din IP. Du behöver helt enkelt sätta din IP i ett sammanhang på betraktarens marknad och i jämförelse med deras behov och vad de skulle kunna ersätta din IP med.

Intellectual Property är ett outforskat konkurrensmedel vars användning idag har accelererat på grund av en rad olika faktorer – främst genom skiftet av värdet i företagen från produkt till idé. Därtill en ökad konkurrens till följd av internationaliseringen i handel. Märk väl att det inte är ett outforskat rättsligt fenomen. Inom rättsområdet Intellectual Property rinner avhandlingar ut ur universitetssystemen. Det som ännu inte tagit fart är hur vi tillämpar Intellectual Property när vi gör affärer och skapar värden i bolag. Enligt IPQs mätningar så linjerar enbart 35% av tillfrågade företagens Intellectual Property processen företagens innovationsprocesser.

Vi tror på samarbete snarare än isolering. Och vi ser att det finns två misstag som försvårar värderingen av din IP.

  1. Sammanblandning av begreppen uppfinning och innovation.
  2. Sammanblandning av Specialistkompetens och Professional services.

Uppfinning och Innovation

Generellt hänförs begreppet uppfinning till den tekniska ämnessfären. Inom juridiken finns inom patenträtten en specifik definition av begreppet uppfinning där den tekniska ämnessfären är central. Det finns ingen skyldighet för allmänheten att acceptera denna definition. Skulle du däremot fråga din omgivning så skulle de med stor sannolikhet koppla ihop uppfinning med just teknik. Det är inte heller något fel på det. Samhällets utveckling har baserats väldigt mycket på våra ingenjörers förmåga att föra tekniken vidare.

Mindre uppmärksammat är innovationer såsom avbetalningsköp, leasing, marknadsföringsåtgärder, nya sätt att organisera sig, nätverka, integrera eller kombinera värdekedjor, nya kundsegment osv. Begreppet innovation saknar samma legaldefinition eller inarbetning i våra medvetanden såsom ordet uppfinning. Utvecklingen går dock i den riktningen att inrangera fenomen såsom ny branding, ny organisationsstruktur, ny segmentering, ny värdekedja mm. under begreppet innovation. Det går och är även fullkomligt naturligt att skapa nytt även utanför den tekniska ämnessfären. Och det kan vara just en sådan innovation som skapar värde åt t.ex. ett företag och inte den tekniska uppfinningen. I grund och botten är innovation något som skapar värde. Värde betyder för ett företag intäkter. Innovation är något nytt som ger intäkter till ett företag.

En i sig värdelös uppfinning kan i sin tur leda till annan innovation i bolaget som gör att innovationen generar intäkter. Det blir tydligt att innovation sker i samtliga processer i företag – kärnprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser.

Att inte använda sig av innovationsdefinitionen riskerar att leda till fel slutsatser kring uppfinning. Fokus kan läggas på ny teknik som inte tillför något värde. Att använda sig av begreppet uppfinning innebär även att viktig uppmärksamhet till annan fantastik innovation kan gå förlorad. Detta leder i sin tur till att rättsliga stödsystem kring IP riskerar att användas på fel sätt, i fel omfattning eller överhuvudtaget användas när det inte behövs.

Specialist och Professional Services

Specialisten är den som har djup kunskap inom ett avgränsat område. Professional services omfattar ett antal olika yrken som stödjer affärsverksamheter av alla storlekar och i samtliga branscher. Individer som arbetar inom professional services tillhandahåller rådgivning till sina kunder. De klassiska områdena omfattar skatterådgivning, revision eller affärsrådgivning – management consulting. Denna typ av rådgivning betyder att professional serivces hjälper till att förbättra produktiviteten och tillväxten i företaget.

Det finns få rådgivare med löftet att få intellectual property att stödja innovation i företaget. Kom ihåg definitionen av innovation och distinktionen mot uppfinning. Detta är även naturligt då hela intellectual-property-specialistskrået är tränat inför en annan uppgift och drivs av att skydda för skyddandet skull. Visst är det så att specialisterna kan ställa frågan om uppfinningen är lönsam men det sker inte på ett strukturerat, effektivt och systematiskt sätt som vinner acceptans, förståelse och möter de gränssnitt som är etablerade i företaget dvs de gränssnitt som skall tala och fatta beslut om innovation. Här behövs ett gemensamt språk och förståelse. Specialister inom intellectual property talar ofta om fel saker på fel sätt med fel personer. Ändå är de förstås världsbäst och hjältar inom sina discipliner – på riktigt.

I framtiden – med start nu – vill vi att köpare av IP ska ställa kravet på rådgivning i samband med sina investeringar i Intellectual Property. Syftet är givetvis att öka effektiviteten av investerat kapital i IP och bidra till att IPn gör skillnad i faktiska intäkter. Det verkliga värdet av din IP skapas i rådgivningen om hur ett företag bäst planerar sin IP-verksamhet, hur bolaget har organiserat sig att hantera IP kring innovation, hur IP-verksamheten leds och med vilka direktiv samt slutligen hur intellectual property management följs upp och mäts.

Thomas IPQ Stockholm oktober 2014

Vi är nyfikna på hur ni arbetar idag. Välkommen att höra av dig.

Thomas Randes, VD och grundare IPQ

 

 

Nyfiken på IPQs erbjudande och tjänster? Se IPQs film

Läs om hur ett stort svenskt bolag hanterat förändringar i sin värdekedja

lÄS MER

 

Källor: IPQ databas, Paul Trott, Defintion innovation vs. Uppfinning.

Bild: Shutterstock – turgaygundogdu, Erik Lefvander