Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Sverige rankat som världens tredje mest innovativa ekonomi

Global Innovation Index (GII) är en högt ansedd, årligen utkommande studie utgiven av Cornell University, INSEAD och WIPO (World Intellectual Property Organisation). Studien rankar ländernas innovativa kapacitet och resultat genom väga att samman utfall från en stor mängd mätningar inom utbildning, forskning, industri, IT och företagande.

Sverige har traditionellt placerat sig högt i rankingen. I årets upplaga är Sverige rankat som nummer tre, bakom Schweiz och Storbritannien. Särskilt framhålls Sveriges ledande position inom högteknologi och IT.

Rapporten varnar för att reducerade investeringar inom forskning och utveckling kan leda till minskad tillväxt. Här utmärker sig Sverige som ett land som spenderar mycket på forskning i relation till sin BNP. Sverige har också ett högt antal patentansökningar per capita och en hög ratio av publicerade vetenskapliga artiklar per forskare.

Andra positiva besked inkluderar den stora andelen svenska företag med innovativ inriktning, Sveriges höga andel forskare i relation till befolkningsantalet, stark samverkan mellan universitet och industri samt den högkvalitativa infrastrukturen.

Bland de få negativa indikatorerna kan särskilt nämnas den senaste tidens sjunkande resultat för det svenska skolväsendet i diverse internationella jämförelser, såsom den uppmärksammade PISA-rapporten. Sverige har också en förhållandevis låg effektivitetsnivå – 22:a plats. Våra stora satsningar inom innovation och forskning bör kunna rendera en högre produktion.

På IPQ ser vi naturligtvis med glädje på att Sverige behåller sin topposition inom kunskapsintensiva områden även i en svår ekonomisk tid. Det fortsatt höga antalet patentansökningar är en indikation på framtidstro och en fortsatt stark vilja att kommersialisera sina uppfinningar. Samtidigt noterar vi att det finns möjligheter till ett än mer effektivt användande av IP. En förutsättning för en sådan effektiv användning förutsätter att företag – redan i ett tidigt skede av innovationsprocessen – identifierar de konkurrensfördelar (produkter/tjänster) som:
a) kan skyddas av immaterialrätt
b) är relativt skyddsvärda (i relation till konkurrenters produkter/tjänster)
c) genererar ett ökat kassaflöde och/eller en stärkt marknadsposition.

En proaktiv och marknadsorienterad IP-strategi skapar bättre förutsättningar för att innovationen når sin fulla potential. På IPQ är vi stolta över att utveckla tjänster som främjar svensk konkurrenskraft.

/Adam Beck