Konsten att övertyga i en muntlig argumentation och i skrift

Gemensamt för all typ av juridik oavsett om det gäller avtalsrätt, fastighetsrätt eller immaterialrätt är att man måste kunna övertyga i sin skrift. Det kan röra sig om ett brev till en motpart i inledningen av en tvist eller en partsinlaga till en domstol. Det finns givetvis inget universellt svar på hur en skrift ska utformas för att vara övertygande, utan givetvis måste ens skrift anpassa sig efter situationen. Det finns dock möjligheter att skriva på ett sätt så att chanserna ökar att mottagaren av skriften förstår att det finns ett starkt stöd för ens åsikt.

En metod som används för att vara övertygande i skrift kallas CREAC. Ordet CREAC är en förkortning för:

  • Conclusion
  • Rule
  • Explanation of Rule
  • Analysis
  • Conclusion

Metoden är ett sätt att organisera sin text för att bli mer övertygande. Metoden kan beskrivas med följande exempel:
Vi antar att Bolag A har köpt äpplen av Bolag B. Äpplena har visat sig ruttna en kort tid efter det att de levererats till Bolag A:s lager. Bolag A anser att det är fel på äpplena som levererats. Eftersom bolagen inte har lyckats lösa tvisten sig emellan har Bolag A bestämt sig för att stämma Bolag B i domstol. I tvisten har Bolag A fått turen att utveckla grunderna för sin talan.
Bolag A bestämmer sig för att skriva sin inlaga med CREAC-metoden. Genom att använda metoden skulle ett stycke kunna se ut på detta sätt:
Bolag B har sålt äpplen som varit felaktiga (Conclusion). Av 1 § lagen om köp följer att vid köp av livsmedel måste varan i kvalitet överensstämma med vad som gängse i branschen (Rule). Högsta domstolen har i sitt mål T-66774, Fruktbolaget mot Butikspecialisen, ansett att vid köp av frukter får en varas kvalitét inte anses överensstämma med vad som gängse i branschen om; varan ruttnar en kort tid efter leverans och om orsaken till att varan ruttnar inte beror på köparen (Explanation of Rule). Äpplena som Bolag A köpte av Bolag B ruttnade redan tre dagar efter att de levererades. Detta får anses utgöra en kort tid enligt Högsta domstolens mål T-66774, Fruktbolaget mot Butikspecialisen. Dessutom har Bolag A förvarat äpplena enligt den branschstandard som finns beskriven i Fruktodlarnas Förvaringsföreskrifter, § 32B. Att äpplena har ruttnat kan därför inte bero på Bolaget A. De äpplen som Bolaget B sålt överensstämmer därmed inte med den kvalitét som är gängse i branschen (Analysis). Därför är äpplena som bolaget B levererade felaktiga (Conclusion).

På detta sätt kan man arbeta med stycken för att få fram ett tydligt övertygande budskap. Metoden hjälper även den person som skriver att sortera i sitt material och presentera detta på ett enhetligt och strukturerat sätt. Framförallt ger det ett försprång i de fall som motpart inte är lika väl förberedd.

/Love Fält, IPQ