Har du missat värdefulla tillgångar?

Intellectual Property kan vara din viktigaste tillgång. IP kan omfatta många typer av innovationer – inte bara uppfinning – och IP är ett konkurrensmedel bland många andra i ett företag.

Idag finns det fler tjänsteföretag i Sverige än tillverkande företag. Tjänstesektorn växer och med det skapas nästa industriella revolution. Kunskapsrevolutionen. Vi har idag en stor andel företag som samlar information och förädlar denna information till kunskap. Denna kunskap skapar sedan nytta och bidrar till intäktsströmmar. I denna förädling sker innovation. Innovation med ett värde som kan skyddas.

Intellectual Property är den juridiska plattformen för att hantera dina innovationer.

Intellectual Property är ett outforskat konkurrensmedel vars användning idag har accelererat på grund av en rad olika faktorer – främst teknikutveckling och en ökad konkurrens till följd av internationaliseringen i handel. Hur tillämpar vi då IP när vi gör affärer och skapar värden i bolag?
En IP-strategi är just det – hur vi går tillväga för att skapa värdefulla tillgångar i ett företag. Och av vilken anledning vi ska skapa värde och tillgångar. Dessa tillgångar måste sedan användas för att skapa pris- eller volympremium, skapa samarbete och t.o.m. driva utveckling av ett företag eller en bransch.

Är kunskap en uppfinning?

Generellt hänförs begreppet uppfinning till den tekniska ämnessfären. Inom juridiken finns inom patenträtten en specifik definition av begreppet uppfinning där den tekniska ämnessfären är central. Det finns ingen skyldighet för allmänheten att acceptera denna definition. Skulle du däremot fråga din omgivning så skulle de med stor sannolikhet koppla ihop uppfinning med just teknik. Det är inte heller något fel på det. Samhällets utveckling har baserats väldigt mycket på våra ingenjörers förmåga att föra tekniken vidare.

Mindre uppmärksammat är innovationer såsom avbetalningsköp, leasing, marknadsföringsåtgärder, nya sätt att organisera sig, nätverka, integrera eller kombinera värdekedjor, nya kundsegment osv. Begreppet innovation saknar samma legaldefinition eller inarbetning i våra medvetanden såsom ordet uppfinning. Utvecklingen går dock, enligt Wolcott (mfl.) i den riktningen att inrangera fenomen såsom ny branding, ny organisationsstruktur, ny segmentering, ny värdekedja mm. under begreppet innovation. Det går och är även fullkomligt naturligt att skapa nytt även utanför den tekniska ämnessfären. Och det kan vara just den innovationen som skapar värde åt t.ex. ett företag och inte den tekniska uppfinningen. I grund och botten är innovation något som skapar värde. Värde betyder för ett företag intäkter.
Innovation är något nytt som ger intäkter till ett företag. En i sig värdelös uppfinning kan i sin tur leda till annan innovation i bolaget som gör att innovationen generar intäkter.

Att inte använda sig av innovationsdefinitionen riskerar att leda till fel slutsatser kring uppfinning. Enligt Innovation Pioneers är det fortfarande uppskattningsvis enbart 60% av svenska företag som har en tydlig definition av innovation. Fokus kan läggas på ny teknik som inte tillför något värde. Att använda sig av begreppet uppfinning innebär även att viktig uppmärksamhet till annan fantastisk innovation kan gå förlorad. Detta leder i sin tur till att rättsliga stödsystem kring intellectual property riskerar att användas på fel sätt, i fel omfattning eller överhuvudtaget användas när det inte behövs.

Var börjar du?

Intellectual Property kan vara din viktigaste tillgång. Men låt oss vara uppriktiga. Intellectual Property är ett konkurrensmedel bland många andra som ett företag har tillgång till. Konkurrensmedel kan vara bra ledarskap, en väl fungerande organisation, bra utformade kärnprocesser, ledningsprocesser eller stödprocesser. Samtliga processägare i din organisation kommer att slåss om samma resurser. En företagsledning har att tänka på vilken investering kommer att ge bäst resultat på ett effektivt sätt. Det är därför inte säkert att du skall investera i IP överhuvudtaget. Tänk därför såhär:
•Vad har vi idag som är av värde för oss och andra?
•Vad består detta värde av och hur länge kommer det att vara värdefullt?
•Och för vem?

Denna diskussion är nödvändigt för att inte börja skapa onödig IP. Kom ihåg att intellectual property är en kostnad i bolaget till dess att du kan bevisa att det är en särintäkt. Det är först när du kan föra ett resonemang om vad intäkten IP ger mot kostnader som du är på rätt väg. Och som du slutligen skapat din IP-strategi.

 

Erik OskarssonErik Oskarsson, Managementkonsult IPQ