Hur hanterar man förändring i sin egen värdekedja?

Ett företags värdekedja är en central, men oftast inte en definierad, del av verksamheten. Värdekedjan, precis som andra delar av en verksamhet, är utsatt för ett internt och externt förändringstryck. I situationer då det uppstår obalanser mellan det externa och interna förändringstrycket sker förändring. Exempelvis sker detta inom industri, mekanik och verkstadsbranscher idag där en förflyttning går från ett innovationsfokus på mekaniska lösningar till digitala lösningar – från maskin till mjukvara.  Förändringar i ett företags värdekedja är omvälvande men där möjligheten är att det ofta skapas helt nya affärsmöjligheter.

 

Uppdraget

IPQ fick i uppdrag att analysera en klients värdekedja, branschvärdekedja och klientens faktiska position. Klienten är ett multinationellt industriföretag med verksamhet i över 20 länder. Deras produkter betraktas som premiumprodukter, och företaget är etablerade som ett innovativt företag. Företagets produkter, dess värdekedja och hela branschens värdekedja är utsatt för ett förändringstryck. Ny teknik har introducerats, och kommer att fortsätta att introduceras, i produkterna som säljs av så väl klient som konkurrenter på marknaden. Vad får det här för effekter på klientens hantering av Intellectual Property och Innovation på kort och lång sikt?

Utmaningar

Klienten är verksam i en konservativ bransch, med traditionella produkter som framför allt drivs av inkrementell utveckling. Den förändring som nu händer har inslag av en annan utvecklingsdynamik och skapar interna utmaningar hos klienten i att förstå och ta till vara på det verkliga behovet på marknaden och anpassningarna till den nya affärsmöjligheten. I det här fallet maskin, intelligenta system och i framtiden kanske maskin med ökat fokus på intelligenta system och mjukvara.

Förändring är komplex. Och en utmaning i projektet var att etablera vilken effekt den potentiella förändringen kommer att ha på klientens verksamhet över tid. För att analysera och utvärdera utväxlingen av den potentiella effekten analyserade  IPQ  situationen med  utifrån implikationer för klientens verksamhet.

Resultat

Med fokus på IP och innovation utvecklade IPQ en handlingsplan, prioriteringar och aktiviteter och matchade detta med vad som potentiellt kommer att ske i marknads- och teknikutvecklingen. Effekten är ett dynamiskt förhållningsätt som ger klienten större handlingskraft att agera och bättre beslutsunderlag att hantera förändringarna som möjligheter och inte som hot. Både i branschens- och den egna värdekedjan.

Läs mer om Professional Services och se filmen som beskriver IPQs hela erbjudande

Bild: Shutterstock – Mascha Tace