Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Det blir ett enhetspatent för EU trots allt!

Det nya enhetspatentet och den nya europeiska patentdomstolen skulle ha trätt i kraft i början av 2017, men i och med Brexit kullkastades alla planer. Eftersom det ansågs politiskt omöjligt för Storbritannien att ratificera domstolsavtalet var planen att omförhandla det, så att Storbritannien inte längre skulle delta. Eftersom avtalet är en kompromiss som innehåller många delar som de olika parterna är missnöjda med fanns risken att en omförhandling skulle öppna för att även andra frågor skulle tas upp och att det därför skull bli svårt att komma överens om ett nytt avtal. Bedömningen var därför att projektet sannolikt skulle bli fördröjt i flera år.

Nu har Storbritannien överraskande meddelat att de kommer att ratificera domstolsavtalet inom kort. Detta innebär att så snart både Tyskland och Storbritannien har ratificerat träder det nya europeiska patentpaketet i kraft. Detta kommer således sannolikt att ske redan under 2017 – någon exakt tidpunkt har ännu inte meddelats.

Det är fortfarande inte klarlagt vad som händer den dag Storbritannien lämnar EU, men det finns öppningar för att göra ändringar i systemet så att de kan kvarstå som deltagare utan att vara EU-medlemmar. Eftersom ingen föredrar ett system utan Storbritannien är det sannolikt att systemet kommer att ändras på detta vis. I och med att Storbritannien nu ratificerar avtalet så att systemet kan köra igång behöver dessa ändringar inte genomföras förrän det är klarlagt när och på vilka villkor Storbritannien lämnar EU, så det finns gott om tid för att lösa detta.

Det europeiska patentpaketet kommer således sannolikt att träda i kraft under 2017. Så snart en ny tidplan är framtagen för ikraftträdandet kommer IPQ att bjuda in till ett nytt seminarium för att diskutera hur detta påverkar er.

/Malin Keijser Bergöö