BREXIT– en ödesfråga för innovationsskydden?

Det har gått få obemärkt förbi att väljarna i Storbritannien natten till midsommarafton, tvärtemot vad som förutspåddes, röstade för utträde ur den Europeiska unionen (EU). Storbritanniens premiärminister David Cameron avgick den 13 juli 2016, med Theresa May som efterträdare. Dessa händelser har väckt många frågor avseende de juridiska, politiska och praktiska efterspelen och dess konsekvenser. IPQ hjälper sina kunder löpande med frågor kring Brexit och håller sig uppdaterade för att på bäst sätt kunna ge den bästa rådgivningen. En av frågorna behöver ställas är – vad innebär det här för gemenskapsskydden? IPQ har gjort en analys av läget – problem, möjligheter och risker i och med det förestående utträdet.

Det har sagts att det brittiska utträdet ur EU inte kommer att påverka patent-, varumärkes- eller designansökningar eller registreringar nämnvärt. Det har därutöver uttalats att patent i Storbritannien baserade på en EPO-ansökan inte heller ska påverkas i någon större utsträckning. Men för närvarande råder det en viss osäkerhet när det gäller effekterna av Brexit.

 

Varumärken

Varumärken kan registreras i Storbritannien genom en nationell ansökan precis som tidigare. Förfarandet att söka ett EU-varumärke (EUTM), dvs. den centraliserade processen för en ansökan, går också att använda sig av med ett fungerande skydd i Storbritannien än idag, fram till dess att ett utträde faktiskt skett.

En nationell brittisk ansökan bör inte påverkas av Brexit, eftersom det bygger främst på nationell lagstiftning eller avtal med andra länder baserat på prioritet. Således kan Storbritannien eller utländska enheter fortsätta att skydda sina UK-specifika märken med hjälp av en nationell brittisk ansökan med tillhörande prioritetsanspråk.

Däremot kommer rättigheter enligt EUTM enbart finnas tillgängliga inom EU: s medlemsstater. Således kommer med stor sannolikhet Storbritanniens utträde ur EU medföra att rättigheter som finns med hjälp av ett registrerat EUTM-varumärke inte längre kunna tillämpas i Storbritannien. De flesta sakkunniga tror att övergångsbestämmelser kommer att införas för att undvika en förlust av dessa varumärkesrättigheter. Hur dessa ska utformas för att uppnå bästa effekt är dock oklart.

Det föreligger en stor osäkerhet kring huruvida artikel 50 (2) FEUF över huvud taget kommer att åberopas (artikeln om utträde ur EU). Skulle den åberopas, råder också en övervägande osäkerhet rörande tidpunkter och villkor som då ska förhandlas fram mellan Storbritannien och EU. Innehavare av EUTM-ansökningar uppmuntras därför att stanna i kontakt med sina immaterialrättsliga ombud och hålla koll på utveckling framöver. IPQ kommer att hålla sina kunder kontinuerligt uppdaterade om utvecklingen.

 

Designs

Situationen för designrättigheter liknar den för varumärken. Mönster också kan skyddas antingen genom nationella ansökningar och registreringar, eller genom en gemenskapsdesign, som även de är ett centraliserat skydd vilket omfattar EU: s medlemsstater. Samma överväganden som diskuterats ovan för varumärken gäller även för design. Nationella skydd i Storbritannien bör inte påverkas av Brexit, men EU: s gemenskapsformgivningsskydd får inte längre tillämpas i Storbritannien, om de lämnar EU. Precis som för varumärken verkar många bedömare anse att övergångsbestämmelser och överbryggningsregler kommer att införas för att undvika förlust av designrättigheter vid ett utträde ur unionen. Samma rekommendation som för varumärken gäller även här. Innehavare bör hålla sig uppdaterade kring händelseförloppet kring Brexit.

Patent

Patent kan beviljas i Storbritannien antingen via det brittiska Intellectual Property Office (UKIPO) eller det europeiska patentverket (EPO). EPO utför en centraliserad undersökning och validering genom enskilda europeiska länder, däribland Storbritannien.

Brexit kommer sannolikt inte att påverka giltigheten av befintliga patent eller möjligheten att få ett beviljat patent i Storbritannien via UKIPO eller EPO. Hanteringen av nationella patent inför UKIPO är baserad på brittisk lag samt internationella fördrag med andra länder (avseende prioritet). Det leder till att befintliga skydd och skyddsmöjligheter inte bör påverkas av Brexit. EPO bygger på den europeiska patentkonventionen, vilken är skild från de fördrag som EU-samarbetet bygger på.

Däremot kan det uppkomma frågeställningar och framtida problem i och med det gemenskapsrättsliga patentsystemet som nyligen blev klart och har rört sig mot ett genomförande 2017. Det gemenskapsrättsliga patentet ska ge ett enda patent som kan beviljas för samtliga EU-länder, med en enhetlig patentdomstol för tillsyn i hela EU. Nu är det troligt att den osäkerhet som skapats av Brexit-omröstningen kommer att försena datumet för genomförande av detta enhetliga patentförfarande. Därutöver har många bedömare ansett att det är osannolikt att Storbritannien kommer att få delta i det enhetliga patentet och enhetlig patentdomstol efter Brexit, eftersom det skulle kräva att EU ger Storbritannien förmåner utan dess motsvarande tillkommande skyldigheter.

IPQ kommer att lämna rekommendationer berörda eller potentiellt berörda kunder avseende, varumärkesrättigheter, designrättigheter och patenträttigheter i relation till Brexit.

/Linnea Harnesk