Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Betydelsen av den nya varumärkesreformen i EU

OHIM blir EUIPO och CTM blir EUTM – både terminologiska och processuella förändringar i och med den nya varumärkesreformen i EU

Den nya varumärkesreformen inom EU, vilken träder i kraft den 23 mars 2016, kommer att få en stor påverkan på utvecklingen av varumärkesrätten inom gemenskapen och i de individuella medlemsstaterna.

Den 23 december 2015 publicerades de nya regleringarna genom ett direktiv och en förordning. Samtidigt upphörde de tidigare gällande regelverken att gälla. Förordningen kommer att ha automatisk giltighet inom gemenskapen. Implementeringen av direktivet kommer dock att ta viss tid.

Förutom rent språkliga ändringar innehåller reformen också relativt stora administrativa och rättsliga ändringar.

IPQ har sammanfattat några relevanta förändringar nedan.

Förändringar i terminologi

Ett tillägg i reformen avser terminologin för gemenskapsrättigheter och instanser i EU som berör varumärkesrätten. Tillägget innehåller den nya ersättningen av ”Community trade mark” CTM. Ett gemenskapsvarumärke kommer istället att heta ”European Union trade mark” och förkortas EUTM. OHIM – “Office for Harmonization of the Internal Market” kommer att byta namn till EUIPO – “European Union Intellectual Property Office”.

Kravet på grafisk återgivning tas bort

Fram tills nu har definitionen för vad som kan utgöra ett varumärke inom gemenskapen varit att det ska kunna återges grafiskt. Det här kravet har nu tagits bort. Istället kommer det att finnas ett krav på att ett varumärke ska kunna registreras om det representeras så att myndigheter och allmänheten kan få en klar och precis bild av vilka varor och tjänster som varumärket representerar och vad varumärket representerar. Den här förändringen har gjorts för att underlätta för okonventionella varumärkens registrering på marknaden.

Tydligare definition av varor och tjänster

Tidigare har ansökningar och registreringar av varumärken kunnat göras för respektive klassrubrik. Numera kommer ansökningar att behöva vara specificerade vad gäller exakta varor och tjänster. Det som dock är av vikt här är att denna bestämmelse inte bara gäller för nya ansökningar utan även retroaktivt på tidigare ansökningar inlämnade före den 22 juni 2012 vilka har registreras i den tidigare nämnda heltäckande huvudklassen. Skulle inte innehavaren ändra dessa registreringar innan den 24 september 2016 kan det leda till att skyddsomfånget kommer att reduceras. Det som kommer att ske är att registreringar som annars skulle behöva ändras enbart kommer att ha ordalydelsen i till respektive klassrubrik skyddad.

Tillägg till katalogen för absoluta registreringshinder

Reformen kommer att medföra att också geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar, traditionella uttryck för vin och traditionella delikatesser och sortbenämningar kommer att vara områden där varumärkesskydd inte kommer kunna meddelas.

Bättre skydd mot varumärkesrättsliga kopieringar

Ett annat fokus som funnits när reformen skulle tas fram var att tillgodose behovet av en bättre hantering av förfalskningar och piratkopieringar. För att stävja att EU används som en central hub för cirkulerande piratkopierat material har verktygen för att motverka detta blivit fler och starkare. Ett tillägg till detta är att processuella medel för att stävja förberedelse till varumärkesintrång ska stärkas och att tullstopp in till gemenskapen lättare ska kunna beviljas.

Förändringar i kostnadsstrukturen

Flera nya förändringar har skett i relation till kostnader för ansökan och förnyelse av gemenskapsvarumärke. Tidigare kostade det 900 € att ansöka om varumärkesskydd upp till tre klasser och kostnaden för förnyelse upp till tre klasser uppgick till 1350 €. Den nya kostnaden för samma typ av förfarande kommer att vara en grundkostnad på 850 € för enbart en klass, sedan 50 € för den andra klassen (900 €) och 150 € i tilläggskostnad för samtliga tilläggsklasser utöver två. Det innebär att en ansökan om skydd i tre klasser kommer att vara 850 € + 50 € + 150 € = 1050 €. Den här reformen har genomförts för att försöka stävja ”extraklasser” som lagts till för att de har ingått i en ansökan och där användning sedan kanske inte sker.

Den här förändringen kommer att leda till besparingar i längden då ansökningar i större grad kommer att göras för de klasser sökanden de facto har nytta av.

För att citera Herakleitos ”Förändring är det enda konstanta”. VI hoppas att den här förändringen är till varumärkesrätten förbättring och tror att det kommer att underlätta både rättighetsinnehavares och ombuds situation – såväl den rättsliga som den vardagliga.

/Linnea Harnesk