Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Att länka eller inte länka…

Under 2016 kan vi vänta oss två förhandsavgöranden från EU-domstolen som kommer att få långtgående konsekvenser både för innehavare av upphovsrättsskyddat material och för alla oss som streamar innehåll eller använder oss av länkar för att ta del av material online. Bland hoppas vi kunna få svar på frågor som:

  1. Måste man säkerställa att material man länkar till har tillgängliggjorts med upphovsmannens tillåtelse eller ej, innan man länkar?
  2. Är det ok att titta på material som tillgängliggjorts utan upphovsmannens tillåtelse så länge man enbart streamar och inte laddar ner?

I det mål som utgör rådande praxis, Nils Svensson and others v Retriever Sverige AB, uttalade EU-domstolen att länkning, utan upphovsrättshavarens tillåtelse, till material som lagts ut med rättighetshavarens godkännande, är att anse som ok, då sådan länkning inte kan anses utgöra ett tillgängliggörande för en ny allmänhet. I målet BestWater International v Michael Mebes, Stefan Potsch konstaterade domstolen att denna princip även gällde för fall med ”framing”. Frågan huruvida det påverkar bedömningen om det ursprungliga tillgängliggörandet gjordes med upphovsmannens samtycke eller inte, besvarades dock inte.

I det första målet; GS Media v Sanoma, hade Sanoma givit i uppdrag till en fotograf att ta foton till ett nummer av Playboy (Sanoma ger ut Playboy i Holland). Innan bilderna publicerats i Playboy, publicerades de, utan Sanomas godkännande, på en australiensisk sida och GS Media publicerade en artikel där de länkade till bilderna på den australiensiska sidan. När ärendet nådde Högsta Domstolen i Holland ställde man frågan till EU-domstolen, huruvida det ska anses som tillgängliggörande till en ny allmänhet, om man länkar till material som tillgängliggjorts utan upphovsmannens godkännande. Man frågade också om det gör någon skillnad om verket även tillgängliggjorts via någon annan kanal samt om det åligger den som länkar att undersöka om det initiala tillgängliggörandet gjorts med upphovsmannens godkännande eller inte. Slutligen frågade Högsta Domstolen också, om svaret på den första frågan är nej, ska det ändå ses som upphovsrättsintrång om man länkar till ett verk som är svårtillgängligt på internet men som genom länkning blir mer lättillgängligt för allmänheten?

I det andra målet; Brein v Filmspeler handlar det istället om bedömningen av utrustning på vilken man kan ladda ner add-ons som används för att streama verk som ofta gjorts tillgängliga utan upphovsrättshavarens tillåtelse. I sin marknadsföring av produkterna uttalade säljaren (Filmspeler) att köparen aldrig skulle behöva betala för en film eller TV-serie igen och att det visserligen är olagligt att ladda ner material, men inte att streama.

Domstolen ställde frågan om det gör någon skillnad för bedömningen av eventuellt upphovsrättsintrång huruvida a) verken inte tidigare har offentliggjorts på Internet alternativt har offentliggjorts enbart via auktoriserade kanaler, b) länkarna är fritt tillgängliga och kan installeras på mediaspelarna av användarna och c) användarna kan nå websidorna där de intrångsgörande verken finns, utan mediaspelaren ifråga.

Domstolen frågade också om en tillfällig exemplarframställan genom att ”streama” upphovsrättsligt skyddat material som tillgängliggörs på en tredje partssida av en slutanvändare, ska anses vara tillåten användning enligt undantaget för tillfällig exemplarframställning.

Om domstolen kommer fram till att användare begår upphovsrättsintrång enbart genom att länka till ett verk som först tillgängliggjorts utan upphovsmannens samtycke innebär det att man som användare måste genomföra noggranna undersökningar vad gäller verkets ursprung innan man länkar till det.

Samma sak gäller om det skulle anses utgöra intrång att streama från en olaglig källa. Användare måste då undersöka källan som man streamar från för att försäkra sig om att man inte begår intrång.

EU-domstolens svar på de här frågorna kan innebära att ett mycket större ansvar läggs på oss som användare. Beroende på hur domstolen svarar kan det dock också innebära att upphovsrättshavare får det svårare att freda sina verk. Oavsett vad svaren blir, kommer konsekvenserna bli kännbara för vissa av oss.

/Stina Pilotti